Ergül Makina ya Hoşgeldiniz !

Bizi Arayın !

90 (312) 354-3433

Pazartesi - Cuma

8:30 - 18:00

Bize E-Posta Gönderin

ergul@ergulmakina.com.tr

Kalite Politikam?z

Kalite Politikam?z

  •  “Kalitemiz Güvencemizdir” anlay???yla kaliteli ürünü ilk seferde üretip, i? ahlak?m?z?n ve güvenilirli?imizin  süreklili?ini sa?lamak, 
  • Mü?terilerin ihtiyaçlar?na en k?sa zamanda ve en kaliteli ?ekilde çözümler bulmak,
  • Sürekli geli?en teknolojiyi yak?ndan takip edip, ürünlerimize yans?tmak,
  • Personellerimizin e?itimlerine önem vererek sürekli geli?melerini ve teknolojiyi yak?ndan takip etmelerini sa?lamak, 
  • Makine ve ekipman?n? tam verimlilikte kullanarak ba?ta kaynak tüketimi tasarrufu sa?lamak ve mü?terilerimize en dü?ük maliyette ürün sunmak,
  • Personellerimizin faaliyetleri s?ras?nda meydana gelebilecek i? kazalar?n?n azalt?lmas? için çaba göstererek  güvenli bir çal??ma ortam? sa?lamak,
  • Faaliyetlerimiz s?ras?nda çevreyi korumak ve koruyucu tedbirler almak, 
  •  Tüm kanun ve yönetmeliklere uymak.