Ergül Makina ya Hoşgeldiniz !

Bizi Arayın !

90 (312) 354-3433

Pazartesi - Cuma

8:30 - 18:00

Bize E-Posta Gönderin

ergul@ergulmakina.com.tr

Misyon & Vizyonumuz

Misyonumuz

Hedefleri do?rultusunda, yenilikçi ve yarat?c? dü?ünce ile dünya standartlar?na ve mü?teri beklentilerine uygun ürünler üretmek, talepleri en k?sa sürede kar??lamak, kalitemizi sürekli geli?tirmek , insana ve çevreye duyarl? örnek kurulu? haline gelmek. Mü?terilerimizin ya?am kalitesinin yükselmesine katk? sa?layarak ,onlara sosyal, ekonomik ve kültürel gerçe?e uygun, do?ru de?erleri temsil eden ürünler sunmak; her konuda güven vermek, firmam?za ba?l? personel ve mü?teriler olu?turarak büyüme ve geli?memizi ya?am biçimi haline dönü?türmektir.

Vizyonumuz

Sanayi sektöründe; insana ve çevreye sayg?l?, rekabet gücü yüksek,dengeli yap?lanm?? bir ?irket olmay? gerçekle?tirerek; mü?teri memnuniyeti ve y?llarca beraberlik ilkesiyle i? ahlak?m?z? ve güvenilirli?imizi her zaman korumak. Güvenilir ve dürüst çal??ma ilkeleriyle sektöründe aran?lan isimlerden biri olarak nesiller boyu insanl??a hizmet verecek ürünler üretme bilinci içinde, yapt???m?z tüm projeleri kaliteli, sorunsuz ve zaman?nda yerine getirerek, en mükemmel sonuca ula?t?rmak.Tüm mü?terilerinin isteklerini kendi hedefimiz olarak benimseyerek en ince ayr?nt?lar?na kadar daima en kusursuzu üretmek için sürekli çal??makt?r.